Forside TEORIPRØVER Theory test English Kontakt oss Kurslister Bergen BIL&MC Skole

KURSLISTE BERGEN

Forside

Kontaktinfo

Bil-opplæring

MC-opplæring

Priser

Priskalkulatorer

Ansatte

Avbestill time

Mørkekjøring

Søknad førerkort

Trafikalt grunnkurs

Linker / koblinger

Promillekalkulator

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs med Bergen BIL&MC skole:

TRYKK HER FOR KURSLISTE OG PÅMELDING TIL TRAFIKALT GRUNNKURS

Bergen Bil&MC skole tilbyr trafikalt grunnkurs nesten hver uke, hele året.

Vi har påmelding til trafikalt grunnkurs og mørkekjøringsdemonstrasjon på våre nettsider. Her finner du også oversikt over alle våre andre kurs.

Mørkekjørings delen av trafikalt grunnkurs er tidsbegrenset til den mørke årstiden.

 

Utdrag fra læreplanen, trafikalt grunnkurs:

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal eleven utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring innebærer.

Mål for trinn 1

jf. § 11-2

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.

Elevene skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

Elevene skal gjennomføre obligatorisk trafikalt grunnkurs i samsvar med § 8-1.

Opplæringen i trinn 1 er obligatorisk og består av trafikalt grunnkurs. Trafikalt grunnkurs er felles for alle førerkortklasser og er grunnlaget for videre opplæring og vilkår for å kunne øvingskjøre. Målene er hovedsakelig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet.

Kurset skal inneholde følgende temaer:

Tema 1: Trafikkopplæringen

Tema 2: Grunnleggende forståelse for trafikk

Tema 3: Mennesket i trafikken

Tema 4: Øvingskjøring og kjøreerfaring

Tema 5: Førstehjelp

Tema 6: Tiltak ved trafikkulykke

Tema 7: Mørkekjøringsdemonstrasjoner

Temaene har fastsatte mål. Hovedmomentene som er oppført under hvert tema, viser hva undervisningen innenfor temaet minst skal omfatte.

Kurset er i alt på 17 undervisningstimer, og kan gjennomføres med inntil 16 elever. Det skal være 4 timer undervisning om førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke. Av dette skal 1 time brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke. Det skal være 3 timer undervisning om kjøring i mørket. Av dette skal minst 1 time skal være en utedemonstrasjon. Denne demonstrasjonen kan gjennomføres med inntil 6 elever per lærer. Minst 1 time av mørkekjøringsopplæringen gjennomføres som demonstrasjon i bil med eleven som passasjerer. Denne kan gjennomføres med inntil 2 elever i bilen. Øvrig undervisning skal være 10 timer og fordeles over minst 3 samlinger.

Undervisningen i førstehjelp skal gjennomføres av personell som er spesielt kvalifisert og godkjent av Norsk Førstehjelpsråd.

For å få godkjent kurset, må eleven ha deltatt i alle timene som hører inn under tema 1 til og med 7. Hvis en elev har forfall til deler av kurset, må det legges til rette for at timene kan tas igjen på tilsvarende kurs senere. I perioden 16. mars – 31. oktober gis det rett til øvingskjøring etter at tema 6 er gjennomført. Avlegges førerprøven i perioden 16. mars – 31. oktober, vil bestått førerprøve gi førerett kun fram til 1. mars året etter, hvis kandidaten ikke har fullført mørkekjøringsdemonstrasjonene.

12

Mål for trafikalt grunnkurs

jf. § 8-2

Eleven skal gjennom opplevelse, aktivitet og oppsummeringer bli bevisst på hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsomt så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Eleven skal

1. kjenne til formelle begrunnelser for at vi har trafikkopplæring, vilkår for å få førerkort og at det finnes læreplaner for trafikkopplæring

2. ha grunnleggende forståelse for trafikk ved å bli bevisst hvordan regler om plassering, fart, vikeplikt, skilt og vegoppmerking bidrar til sikrere og mer effektiv trafikkavvikling

3. ha grunnleggende kunnskap om mennesket i trafikken ved å

a) beskrive vesentlige elementer i kjøreprosessen og bli bevisst betydningen av motivasjon og følelser

b) forstå betydningen av kommunikasjon og samhandling

c) bli bevisst hvilken betydning ansvarsforståelse, selvinnsikt og vilje har for hvordan vi handler i trafikken.

4. ha kunnskap om øvingskjøring og kjøreerfaring ved å

a) kjenne til reglene for øvingskjøring

b) vite at det er sammenheng mellom kjøreerfaring og ulykkesrisiko

c) forstå betydningen av automatisering av grunnleggende handlinger og handlingsmønstre

5. beherske grunnleggende ferdigheter i førstehjelp i forbindelse med trafikkulykker ved å

a) ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell

b) kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested

c) kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp

6. delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne

a) oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres

b) tilegne seg ferdigheter i grunnleggende rutiner på skadestedet

c) videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

7. gjennom demonstrasjon ute og i bil forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å

a) oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket

b) bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

Eleven skal vurdere sin egen kompetanse til å begynne videre opplæring og ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre